نگارش (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس نگارش (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۳۰.۸۶ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

انگلیسی ۳ (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس انگلیسی ۳ (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۳ مگابایت فهرست مطالب توضیحات…

آمادگی دفاعی (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس آمادگی دفاعی (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۵ مگابایت فهرست مطالب توضیحات…

کار و فناوری (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس کار و فناوری (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۲ مگابایت فهرست مطالب…

فارسی (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس فارسی (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۲ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

فرهنگ و هنر (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس فرهنگ و هنر (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۲۱ مگابایت فهرست مطالب…

عربی (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس عربی (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۱ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

ریاضی (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس ریاضی (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۵ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

پیام های آسمان (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس پیام های آسمان (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   | فهرست مطالب توضیحات برای…

قرآن (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس قرآن (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۸ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…