انگلیسی (هشتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس انگلیسی (هشتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هشتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۰ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

عربی (هشتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس عربی (هشتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هشتمسال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۱ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

پیام های آسمان (هشتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس پیام های آسمان (هشتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هشتمسال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۹ مگابایت فهرست مطالب…

نگارش (هشتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس نگارش (هشتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هشتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۳۴ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

تفکر و سبک زندگی (هشتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس تفکر و سبک زندگی (هشتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هشتمسال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۱ مگابایت فهرست…

ریاضی (هشتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس ریاضی (هشتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هشتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۴ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

فارسی (هشتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس فارسی (هشتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هشتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۴ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

قرآن (هشتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس قرآن (هشتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هشتمسال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۲۰ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

فرهنگ و هنر (هشتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس فرهنگ و هنر (هشتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هشتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |   ۱۲مگابایت فهرست مطالب توضیحات…

کار و فناوری (هشتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس کار و فناوری (هشتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۹ مگابایت فهرست مطالب…