پیام های آسمان (هفتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس پیام های آسمان (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۹ مگابایت فهرست مطالب…

فارسی (هفتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس فارسی (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتمسال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۹ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

قرآن (هفتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس قرآن (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۲۵ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

نگارش (هفتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس نگارش (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۲۳ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

کار و فناوری (هفتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس کار و فناوری (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۲ مگابایت فهرست مطالب…

عربی (هفتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس عربی (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۴ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

انگلیسی (هفتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس انگلیسی (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۵ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

تفکر و سبک زندگی (هفتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس تفکر و سبک زندگی (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۲۴ مگابایت فهرست…

مطالعات اجتماعی (هفتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس مطالعات اجتماعی (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۵ مگابایت فهرست مطالب توضیحات…

ریاضی (هفتم ب )

مدرس آموزش مجازی درس ریاضی (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۳۶ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…