فارسی (هفتم الف )

مدرس آموزش مجازی درس فارسی (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتمسال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۹ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

پیام های آسمان (هفتم الف )

مدرس آموزش مجازی درس پیام های آسمان (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۹ مگابایت فهرست مطالب…

تفکر و سبک زندگی (هفتم الف )

مدرس آموزش مجازی درس تفکر و سبک زندگی (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۲۴ مگابایت فهرست…

انگلیسی (هفتم الف )

مدرس آموزش مجازی درس انگلیسی (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۵ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

عربی (هفتم الف )

مدرس آموزش مجازی درس عربی (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۴ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

کار و فناوری (هفتم الف )

مدرس آموزش مجازی درس کار و فناوری (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۲ مگابایت فهرست مطالب…

نگارش (هفتم الف )

مدرس آموزش مجازی درس نگارش (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۲۳ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

قرآن (هفتم الف )

مدرس آموزش مجازی درس قرآن (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۲۵ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

فرهنگ و هنر (هفتم الف )

مدرس آموزش مجازی درس فرهنگ و هنر (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۹ مگابایت فهرست…

علوم تجربی (هفتم الف )

مدرس آموزش مجازی درس علوم تجربی (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۳ مگابایت فهرست مطالب…